Általános szerződési feltételek

ÁSZF

A szerződés alanyai

Vásárló: A webáruház vásárlójává azon személyek válhatnak, akik a webáruház felületének alkalmazásával megrendelést aktiválnak és ezen aktiválási folyamat részeként elfogadják a Szolgáltató által előírt Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF), Adatkezelési Szabályzatban és a Fizetési Feltételekben foglaltakat. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a webáruházban történő regisztrálásra is. Amennyiben a regisztrált Vásárló elfelejti jelszavát, a Szolgáltató kérésére újra rendelkezésére bocsátja, de a jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szolgáltató: Jogi személyiséggel felruházott gazdasági társaság, amely társaság a weboldal üzemeltetését biztosítja és a Vásárlókkal vásárlásaik alkalmával eladóként jogviszonyba kerül.

A szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Két Gál Kft.
Telephely: 8800 Nagykanizsa Récsei u. 17 (átvételi pont)
Elektronikus levelezési cím: webshop@ketgal.hu
Adószám: 32062696-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-078378
Nyilvántartásba vevő szerv: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága

Tárhely szolgáltató:

Cégnév: C-Host Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Adószám: 23358005-2-43
Közösségi adószám: HU23358005
Cégjegyzékszám: 01-09-961790
Levelezési cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Bankszámlaszám: (OTP) 11711003-20007085-00000000
Swift kód: OTPVHUHB
IBAN: HU51117110032000708500000000

Futárszolgálat

A Vásárló választása szerint az áru kiszállítására igénybevett futárszolgálat, aki gazdaságilag elkülönül a Szolgáltatótól, és ezen tevékenységért vállalkozási díj illeti meg a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint.

Védjegy

www.ketgal.hu webáruházban felhasznált védjegyek és márkanevek, az őket bejegyző cégek kizárólagos tulajdona! Feltüntetésük kizárólag a termékek beazonosíthatósága miatt történt! További felhasználásuk csak és kizárólag a védjegy birtokosának engedélyével lehetséges!

A webáruház használata, árurendelés

A www.ketgal.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A felek közötti szerződés a "Megrendelés megerősítése" ikonra kattintással jön létre. A Felek között az így, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a szerződést iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi.

Az áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdések merülnek fel, a Szolgáltató biztosítja a feltett kérdések megválaszolását.

A Vásárló a webáruházban minden terméknél megadhatja a rendelni kívánt mennyiséget, amelyet a "Kosárba tesz" ikonra kattintással tudja saját vásárló kosarába helyezni. A webáruház felületén lévő "Kosár tartalma" feliratú ablakban ellenőrizhető a megrendelésre váró termékek felsorolása. A megrendelni kívánt termékeket miután a Vásárló összegyűjtötte a "Kosár tartalma" ablakban található "Kosár ellenőrzése" ikonra kattintva nyílik meg a megrendelés link. A Vásárló a megnyílt oldalon tudja megadni a megrendeléshez szükséges adatokat, áru átvétel módját és a fizetési módot. Az adatok és feltételek megadását követően a Vásárló a "Megrendelés megerősítése" ikonra kattintva aktiválja a megrendelését, amely megrendelést egy automatikus e-mailben igazol vissza a Szolgáltató a Vásárlónak (megrendelés megerősítése). Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A Szolgáltató a hibásan (pl.: adatbeviteli hiba) vagy nem megfelelően megküldött megrendelésért felelősséget nem vállal. Érvényes és a Megrendelőre nézve kötelező érvényű és erejű megrendelésnek minősül, amelyen a Megrendelő neve és bármely képviselőjének, alkalmazottjának aláírása szerepel. Ebben a körben az elektronikus levelet is iratnak kell tekinteni.

Megrendelését a Vásárló következmények nélkül jogosult lemondani a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett dátumot megelőző munkanapon 12.00 óráig, a visszaigazoló e-mailben található "Megrendelés lemondása" linkre kattintva. Az ettől később történő lemondás esetén a Szolgáltató jogosult a megrendelés oda-vissza szállításával felmerült költségeinek kiszámlázására az aktuális szállítási díjak figyelembevételével.

A megrendelés rögzítésével Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelésének teljesítése fizetési kötelezettséggel jár.

Adatbeviteli hibák javítása

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „X” gombra kattintva).

Árak

A webáruház az árakat bruttó formában tünteti fel. A weboldalról megrendelhető termékek árai változásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A webáruházban kínált termékek paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jár el a Szolgáltató, de ezekért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1"Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. A változások akkor lépnek életbe, amikor a webáruházban online megjelennek.
Termékeink egységre vetített ára megtalálható az "Egységárak" menüpontban.

Cégünket az általa forgalmazott egyes termékekre vonatkozóan a 2013. évi V. törvény és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján jótállási, illetve más termékekre vonatkozóan önkéntes jótállási kötelezettség terheli (lásd: termékhez biztosított jótállási jegy) a Fogyasztóval szemben. Jótállási igényét a Fogyasztónak a korábban megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban kell jeleznie cégünknek
A jótállás időtartama a Korm. rendelet mellékletében szereplő 10.000 Ft feletti bruttó fogyasztói árú termékek értékéhez kapcsolódó az alábbiak szerint alakul

a) 10.000,- forintot elérő, de 100.000,- forintot nem meghaladó eladási ár esetén 1 év,

b) 100.000,- forintot meghaladó, de legfeljebb 250.000,- forint eladási ár esetén 2 év,

c) 250.000,- forint eladási ár felett 3 év,


mely a termék Fogyasztónak történő átadásának napjával, vagy ha az üzembe helyezést cégünk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezi üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
Cégünk a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A Fogyasztó - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy ha az cégünk számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét cégünk székhelyén (ahol javítószolgálatunk is működik) érvényesítheti.
Cégünk törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Amennyiben a kijavítás vagy kicserélés a 15 napot meghaladja, cégünk tájékoztatja a Fogyasztót a kijavítás vagy csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát cégünk költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.
A Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, cégünk a terméket kicseréli, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Ha a Korm. rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során cégünk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a fogyasztási cikket 8 napon belül kicseréljük. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számlán vagy nyugtán) feltüntetett vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatérítjük.
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, cégünk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, cégünk köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számlán vagy nyugtán) feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.
Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény cégünkkel való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – cégünk köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, cégünk köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számlán vagy nyugtán) feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számlát vagy nyugtát) a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek cégünket terhelik.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Fogyasztó nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 5.1. és az 5.2. pontban meghatározott szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik őt.

Házhoz szállítás feltételei és díjai

A megrendelt árut a megrendelés feldolgozását követő 24/72 órán belül 8 és 18 óra között a Szolgáltató a megrendelésben meghatározott címre szállítja le saját szállító eszközzel, vagy futárszolgálat igénybevételével (továbbiakban együttesen: Szállító). Ettől eltérő esetben a szállítás pontos idejét a Szállító a Vásárlóval egyezteti. A hétvégén vagy ünnepnapokon beérkezett megrendelés a munkaszüneti napot követő első munkanapon kerül feldolgozásra. A Webáruházban rendelhető termékek közül nem minden árut tart a Szolgáltató raktáron, ezért ezen áruk esetében a megrendelés aktiválása után minden esetben telefonon, vagy e-mailben visszaigazoljuk a szállítás várható időpontját. Szolgáltató ezen eseteket is figyelembe véve vállalja, hogy a megrendelt termékeket 14 napon belül kiszállítja, vagy kiszállíttatja Vásárló címére.

Szállítási díjszabás:

- Bruttó 300.000 Ft feletti megrendelések esetén a webáruház szállítási díjat nem számít fel.

- Bruttó 300.000 Ft alatti megrendelések kiszállítási díja bruttó 2500 Ft Magyarország egész területére.

A 40 kilogrammnál nehezebb vagy 2 métert meghaladó termékekre, vagy Magyarország államhatárán kívülre történő szállításokra a fenti díjak nem érvényesek. Ezen szállítások esetén a webáruház munkatársai a megrendelést követően egyeztetik a szállítási feltételeket a Vásárlóval.

A szállítási díjak változásának jogát a Szolgáltató fenntartja, de köteles ezen díjváltozásokról a weboldalán tájékoztatást adni a Vásárló számára.

Az esetleges szállítási késedelemből, vagy a megrendelés meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szállítással kapcsolatos reklamációk:

Amennyiben a Vásárló az átadás-átvétel során a leszállított csomagon bármi nemű sérülést tapasztal, arról a szállítóval együttesen köteles jegyzőkönyvet felvenni. Az igazolhatóan a szállításból eredő károkért a szállítást végző vállal felelősséget. A jegyzőkönyv Szolgáltatónak történő megküldésével a Vásárló köteles a Szolgáltatót tájékoztatni az áru átvételét követő negyvennyolc (48) órán belül a szállítási reklamációjáról. A megrendelés és a leszállított áru közötti eltérés esetében a Szolgáltató az árut saját költségén a megrendelésben szerepelő árura köteles kicserélni, ha az a Szolgáltatóra nem ró aránytalan mértékű terhet és a leszállított áru a megrendelt áru helyettesítésére nem alkalmas. Helyettesítésre alkalmas az áru, amennyiben rendelkezik mindazon tulajdonságokkal és minőséggel, mint a megrendelőben meghatározott áru és annak ára nem haladja meg a megrendelőben meghatározott áru értékét. Vásárló az áru átvételekor köteles olyan körültekintéssel és gondossággal eljárni, hogy a Szolgáltató jogainak esetleges szállítóval szembeni érvényesítését elősegítse, vagy azt megóvja.

Személyes áruátvétel

Kapcsolatfelvételt és egyeztetést követően vásárlónak lehetőséget biztosítunk a megrendelések személyes átvételére a 8800 Nagykanizsa Récsei u. 17 szám alatti üzletünkben.

Fizetési feltételek

Készpénz:
Személyes áruátvétel esetén a termék és a számla átvételekor a megrendelés ellenértéke Vásárló választása szerint készpénzben is fizethető.

SimplePay bankkártyás, vagy azonnali átutalásos fizetés:
Oldalunkun lehetőség van a SimplePay egyszerű és biztonságos szolgáltatását használni. Fizetés közben a SimplePay opciót választva jut el a Vásárló a termék vagy szolgáltatás megszerzéséig. A fizetés közben lehetőség van a Simple fiókban elmentett bankkártya használatára, és Simple Fiók létrehozására is. Személyes áruátvétel esetén a termék és a számla átvételekor a megrendelés ellenértéke Vásárló választása szerint bankkártyával is fizethető.

Utánvét:
Kiszállításkor a megrendelés ellenértéke a szállítónak átvételi elismervény ellenében készpénzben fizetendő és ez esetben a számlát a Szolgáltató a csomag tartalmaként, a csomaggal együttesen biztosítja a Vevőnek. Értékhatártól függetlenül, az utánvétes (futárnál, átvételkor készpénzben fizetendő) fizetési móddal kért házhoz szállítás esetén bruttó 390 Ft-ot számítunk fel utánvét kezelési költségként.

Átutalás előre:
A Szolgáltató a Vásárlónak a megrendelés visszaigazolását követően „előlegbekérő levelet” állít ki, és ennek másolatát megküldi a Vásárlónak e-mail formájában, amelynek Vásárló nyolc (8) napon belüli kiegyenlítésére köteles. Az előlegbekérő levélben meghatározott ellenérték az abban meghatározott bankszámlán történő jóváírást követő 2 munkanapon belül a Szolgáltató köteles a termék kiszállítására, és az átutalásos számla kiállítására, mely további teljesítést nem tartalmaz, ha a termék raktárkészleten van. A kiszállítási csomag tartalmazza a számla eredeti példányát, vagy a Szolgáltató a számlát postai úton is jogosult megküldeni.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy
pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
- a termék hibája jogszabály, vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben
érvényesítheti.

Kellékszavatosság
Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.
Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy
a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást, vagy
a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát
a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha
az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított
kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.
Vásárló a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs
egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől
számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

Jótállás

Cégünket az általa forgalmazott egyes termékekre vonatkozóan a 2013. évi V. törvény és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján jótállási, illetve más termékekre vonatkozóan önkéntes jótállási kötelezettség terheli (lásd: termékhez biztosított jótállási jegy) a Fogyasztóval szemben. Jótállási igényét a Fogyasztónak a korábban megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban kell jeleznie cégünknek
A jótállás időtartama a Korm. rendelet mellékletében szereplő 10.000 Ft feletti bruttó fogyasztói árú termékek értékéhez kapcsolódó az alábbiak szerint alakul

a) 10.000,- forintot elérő, de 100.000,- forintot nem meghaladó eladási ár esetén 1 év,

b) 100.000,- forintot meghaladó, de legfeljebb 250.000,- forint eladási ár esetén 2 év,

c) 250.000,- forint eladási ár felett 3 év,


mely a termék Fogyasztónak történő átadásának napjával, vagy ha az üzembe helyezést cégünk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezi üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
Cégünk a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A Fogyasztó - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy ha az cégünk számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét cégünk székhelyén (ahol javítószolgálatunk is működik) érvényesítheti.
Cégünk törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Amennyiben a kijavítás vagy kicserélés a 15 napot meghaladja, cégünk tájékoztatja a Fogyasztót a kijavítás vagy csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát cégünk költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.
A Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, cégünk a terméket kicseréli, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Ha a Korm. rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során cégünk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a fogyasztási cikket 8 napon belül kicseréljük. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számlán vagy nyugtán) feltüntetett vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatérítjük.
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, cégünk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, cégünk köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számlán vagy nyugtán) feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.
Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény cégünkkel való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – cégünk köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, cégünk köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számlán vagy nyugtán) feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számlát vagy nyugtát) a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek cégünket terhelik.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Fogyasztó nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 5.1. és az 5.2. pontban meghatározott szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik őt.

Árutájékoztató

A Szolgáltató az általa forgalmazott termékhez - ahol ezt a jogszabályok előírják - magyar nyelvű árutájékoztatót, vagy használati utasítását biztosít. Amennyiben a Vásárló esetlegesen az áruval együtt nem kapja kézhez a kötelezően biztosítandó használati utasítást, vagy árutájékoztatót, akkor azt haladéktalanul, és mielőtt az árut használatba venné köteles jelezni a Szolgáltató felé. Abban az esetben, ha a Vásárlónak a webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a webáruházban közölteknél több információra van szüksége, akkor jogosult a Szolgáltatóhoz fordulni az információ beszerzése végett, amelyet a Szolgáltató köteles öt (5) munkanapon részére elektronikus levél útján megadni.
Szolgáltató a weboldal minősége okán a termékekhez közölt képek tekintetében az esztétikus megjelenést részesíti előnyben, és a technikai korlátokhoz alkalmazkodik, így néhány esetben a termékrészletező oldalon szereplő képek nem a valós adatokat (pl. űrtartalom) tartalmazhatják (illusztrációk). A termék neve, és leírásánál szereplő adatok azonosítják be pontosan a terméket!

A szerződéstől való elállási jog gyakorlása

Az 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontjának rendelkezésében meghatározott fogyasztó fogalma alá tartozó személyeket megilletik a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben, mint a távollévők között kötött szerződéseket szabályozó jogszabályban biztosított elállási jog, az ott meghatározott feltételek mellett.

A fentiek értelmében a Vásárló a Szolgáltatóval kötött szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A Felek között a Szerződést akkor kell létrejöttnek tekinteni, ha a Vásárló a megrendelését a Szolgáltatónak elküldte, és azt a Szolgáltató részére e-mail formájában visszaigazolta, vagy, ha a megrendelésének visszaigazolását a Vásárló nem kapta meg, de az árut átvette.

A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Magic Parfum Bt., 8800 Nagykanizsa, Sugár út 2. (webshop@ketgal.hu).
Ebből a célból felhasználhatja az itt letölthető elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is, vagy megírhatja a vonatkozó jogszabály mellékletében (2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez) szereplő minta alapján is.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

Elállás esetén a fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak, vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott
személynek átadni, kivéve, ha Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi, tehát nem kell, hogy a termék az elállási határidın belül megérkezzen a Szolgáltatóhoz.

Elállás esetén a Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett teljes összeget (vételár + futárdíj + utánvét díja, amennyiben a vásárlást ezen díjak is terhelték) haladéktalanul, de legkésőbb az elállás tudomására jutásától számított 14 napon belül visszatéríteni.

A fogyasztót az elállási vagy felmondási joga gyakorlásával összefüggésben az alábbi kivételeket leszámítva további költség vagy kötelezettség nem terhelheti:

a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

elállás vagy felmondás esetén a termék visszaküldésének közvetlen költsége, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség megfizetését.

ha a Vásárló a terméket nem a jellegének, tulajdonságának és működésének megállapításához szükséges mértékben használata, az ebből eredő értékcsökkenés, kivéve, ha a Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

ha a Vásárló a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését az elállási időszak előtt kifejezetten kéri, de ezen időszakon belül felmondja, úgy köteles a Szolgáltatóval elszámolni.

A Vásárló nem gyakorolhatja az e pontban meghatározott elállási jogát:

olyan termék értékesítése, esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

olyan termék értékesítése esetében, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a Vásárló felbontotta;

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

Ha a Szolgáltató a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Szolgáltatót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel történő teljesítésről a Szolgáltató egyértelműen és pontosan köteles a Vásárlót tájékoztatni.

A Vásárló az elállási jogát kizárólag rendeltetésszerűen és jóhiszeműen jogosult gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez.

Szerzői jogok

A webáruház oldalain található összes adat, információ és a honlap külleme, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról). Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár. A webáruházra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.

Reklamáció, panasz bejelentése

Vásárló bármilyen jellegű reklamációját, panaszát a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, de előzetes időpont egyeztetést követően, vagy a webáruház e-mail címén tudja bejelenteni és érvényesíteni.

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:
Két Gál Bt.
Postázási cím: 8800 Nagykanizsa Récsei u. 17
Telefonszám: +36 93 325 911
E-mail: webshop@ketgal.hu
Weboldal: https://www.ketgal.hu
Ügyfélszolgáltunk hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között áll rendelkezésükre.

Szolgáltató békéltető testületi eljárásban is együttműködik. A Békéltetői Testülettel kapcsolatos információk és a Békéltetői Testületek elérhetőségei ide kattintva tekinthetők meg (pdf formátumban).

ODR (OVR)
Vásárló rendelkésére áll az online vitarendezési platform is, melyhez a Szolgáltató előzőekben felsorolt ügyfélszolgálati adatai szükségesek, különösen a Szolgáltató e-mail címe.
Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.
ODR link: https://ec.europa.eu/odr

Adatvédelem

A Szolgáltató a Vásárlók, vagy képviselői személyes adatainak védelmében a tőle elvárható fokozott figyelemmel és körültekintéssel jár el. A személyes adatok kezeléséről és védelméről a Szolgáltató az adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint gondoskodik, amely szabályzat megismerése elengedhetetlen a webáruház jogszerű használatához és a regisztrációhoz.

Egyéb rendelkezések

A webáruház információs rendszerének biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja, hogy a Vásárló tegye meg az alapvető óvintézkedéseket: használjon vírusvédelmi szoftvert friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, és technológiájával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az estleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Szolgáltató jogot formál arra, hogy a webáruház tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok jegyzéke

  • a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggı szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)
  • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezı jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
  • a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet.
  • a fogyasztói jogviták online rendezésérıl, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet

Kellemes vásárlást kívánunk!

Kapcsolat

Két Gál Bt.
8800 Nagykanizsa Récsei u. 17
93 325 911; 30 256 99 48
ket.gal@t-online.hu
 H-P 7.00-17.00
   SZ 8.30-12.00

Népszerű kategóriák